диакон Андрей Кураев (diak_kuraev) wrote,
диакон Андрей Кураев
diak_kuraev

Categories:

"Капли крови"

http://agias-grafas.livejournal.com/77078.html
θρομβος

И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. (Лук.22:44)

Καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν·


Очень неожиданно видеть слово θρομβος в этой фразе. Фита прозвучит как «т» (тета), вита как «б» (бета), окончание отбрасывается, и мы получим слово «тромб». Попробуем поискать его в той же базе TLG, о которой был предыдущий текст.

Θρομβος, согласно словарю, означает «глыба, кусок, сгусток». И когда идет речь о крови, то подразумевается сгустки крови. Корень у него, как пишут, тот же, что у τρεφω – «уплотнять, сгущать, свертывать».

Которое, кстати, в Писании чаще звучит как «вскармливать, воспитывать, выращивать», трефос – младенец. Тоже интересно! Воспитывать-выращивать как сгущать/уплотнять – в конечном счете «формировать».

Но речь в тексте идет о каплях. Если бы говорилось о запекшейся крови, то стих заканчивался бы иначе. Капля на греческом звучит как σταγων, слово используется в Писании девять раз. Однако апостол использует другое, как будто «неподходящее» слово. Апостол имел классическое греческое образование и сделать такую ошибку не мог. Он, очевидно, использует его намеренно.


Для справки медицинская статья о явлении кровавого пота:

Гематидроз (также Гематогидроз, от греч. αίματα, αίμα, «кровь», и ιδρώς, «пот»; синонимы — гемидроз, кровавый пот, или «библейский» кровавый пот) — симптом трофического поражения стенки сосудов, патологическое состояние, при котором пот смешивается с кровью и просачивается на неповрежденные участки кожи в виде жидкости розового или красного цвета.Наблюдается при сильном психологическом напряжении, страхе, некоторых диэнцефальных расстройствах, прогрессивном параличе.

Гематидроз — давно известная, но очень редкая патология. Несколько исторических сведений о гематидрозе были описаны Леонардо да Винчи. Последний описывал некоего солдата, который обливался кровью перед боем, а также мужчин, ожидающих смертный приговор.
По свидетельству Генриха Манна и Александра Дюма король Франции Карл IX Валуа в периоды психического напряжения и страха покрывался кровавым потом.
К настоящему времени опубликовано не более 30 наблюдений.
Кровавый пот образуется из-за перемешивания пота с эритроцитами. Последние проникают в потовые протоки путём диапедеза из кровеносных капилляров, окутывающих потовые железы. Изменения стенок сосудов, приводящие к повышению их проницаемости, могут быть вызваны некоторыми химическими веществами, являющимися медиаторами. Очевидна нейрогуморальная связь между нервной и гуморальной системой человеческого организма.

По Л. Броку в этом клиническом феномене могут быть два явления. Либо пот, содержащий кровь, либо кровь, просачивающаяся через внешне неповрежденную кожу, без выделений пота. В обоих случаях нельзя обнаружить патологическое отверстие, через которое кровь просачивается. Длится данное явление несколько минут или часов, иногда возникает повторно. Локализация может быть симметричная и односторонняя - на кончиках пальцев, лбу, крыльях носа, венах груди, внутренней поверхности бедер.

Либо это пот, содержащий в себе кровь, либо прямо кровь.


Итак, будем искать в TLG. Будем искать слово θρομβ и αιμα (кровь). К сожалению, в программе не поддерживается одновременный морфологический поиск двух и более слов. Поэтому нужно обрезать окончания (в случае с αιμα такой необходимости нет, оно изменяется иначе, конечная альфа меняться не будет).

Пробегаем взглядом по всем контекстам и замечаем примечательную деталь – в абсолютном большинстве случаев это тексты медиков.

Статистика по медикам:
39 Галена, 5 Псевдо-Галена, 2 Руфуса, 2 Сорана, 19 Гиппократа, 7 Диоскодора Педания, 13 Павла, 21 Аэция, 6 Арета, 20 Орибасия, 1 Leo Phil (?), 1 Стефана, 1 Палладия, 3 Иоанна, 8 Феофила-Дамаския-Стефана, 1 еще одного Стефана, 1 – труд Гиппиатрика, 2 Александра, 2 Евтехия, 4 Псевдо-Диоскорида, 1 Иоанна, плюс еще несколько возможных контекстов.

170 контекстов порядка 20 медиков.


По остальным авторам:
1 Платона, 2 Эсхила, 1 Аэлия грамматика, 1 Никомаха пифагорейца, 1 КлиментаАлександрийского, 1 Стратона, тоже пифагорейца, затем Ямвлих – тоже пифагореец (приводит речь Гиппократа, очень похоже, что ее мы и видим у пифагорейцев выше!), 1 Михаил Пселла, 2 Евагрия Схоластика, 1 историка Иосифа Генезия, 1 Иоанна Филопона, 1 Фотия, 1 Евстафия филолога, 1 Исихия грамматика, схолии на Эсхила и Никандра пропускам, они были, затем схолия на Софокла, 1 случай в Греческой Антологии.

18 случаев (контексты со стихом из Евангелия, конечно, игнорировались). Из них три сомнительных. 16 авторов, аналогично 3 сомнительных случаев. Итак, 15 случаев и 13 авторов.

Однако, читая переводы, мы практически не встретим перевод θρομβος как «капля».


Лучше всего нам искать переводы Гиппократа, его чаще других переводили. Его труд «Эпидемии»:

У Хартада: горячка, обильная рвота желчью, отделение на низ, бессонница, в селезенке - круглая опухоль. На девятый день он встал рано утром, так как в животе поднялись урчания без боли; освободив кишечник, он выделил больше хоея (3,24 л) свежей крови и немного спустя треть хоея (1,08 л) сгустившихся кусков.

Χαρτάδει, πυρετὸς καῦσος, ἔμετος χολῆς πουλὺς, καὶ κάτω ὑποχώρησις· ἄγρυπνος· καὶ κατὰ σπλῆνα ἔπαρμα στρογγύλον. Ἐνάτῃ, πρωῒ ἐξανέστη, ψόφου περὶ τὴν κοιλίην ἄνευ ὀδύνης γενομένου· ὡς ἀφοδεύων δὲ ἦν, ὑπῆλθεν αἵματος πλέον ἢ χοεὺς προσφάτου, καὶ μικρὸν ἐπισχόντι, καὶ τρίτον, πεπηγότες θρόμβοι.


«Косские прогнозы»:

При трехдневных лихорадках обостряющиеся соответственным образом боли вызывают в испражнениях появление свернувшейся крови.

Τὰ ἐν τριταίοισιν ἅμα πυρετοῖσιν ἀλγήματα παροξυνόμενα τριταιογενῆ, ποιέεται θρομβώδεα αἵματα διαχωρέειν.


«О ранах и язвах»:

В этом случае нужно вытянуть кроль через приносящие вены, если они будут видны; если же нет, сделать надрезы опухоли возможно глубже и чаще - как и в других местах, где ты будешь надрезывать, - и притом самыми острыми и тонкими инструментами.
И когда ты выпускаешь кровь, не дави сильно зондом, чтобы не произвести ушиба; затем промой уксусом и не оставляй кусков свернувшейся крови в надрезах; смажь кровоостанавливающим лекарством, приложи шерсть, пропитанную жирным потом, расчесанную, мягкую, смоченную маслом и вином, и наложи повязку.

...καὶ ὅταν ἀφαιρέῃς τὸ αἵμα, τῇ μήλῃ μὴ κάρτα πιέζειν, ὡς μὴ φλάσις προςγίνηται· ὄξει δὲ κατανίζειν, καὶ θρόμβον αἵματος ἐν τοῖσι σχάσμασι μὴ ἐᾷν ἐγκαταλείπεσθαι, καταχρίσας τῷ ἐναίμῳ φαρμάκῳ, εἴρια οἰσυποῦντα κατεξασμένα μαλθακὰ ἐπιδῆσαι, ῥήνας οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ, καὶ ἐχέτω τὸ σχασθὲν ὅκως ἀνάῤῥους εἴη τοῦ αἵματος καὶ μὴ κατάῤῥους. Καὶ μὴ τεγγέτω ὅλως, καὶ ὀλιγοσιτεέτω, καὶ πινέτω ὕδωρ·...и если есть, воспаление от оставшегося в разрезе сгустка, оно приводит его к нагноению. Кровопускание следует производить у больного, который сколько-нибудь поел и попил и который немного разгорячен, а также в день скорее жаркий, чем холодный.

...ἔπειτα ἐπιδῆσαι αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, μὴ ἐνεόντος τινὸς θρόμβου ἐν τῇ τομῇ, [ἔπειτα] σπληνίον διπλόον προσθείς, τέγξας οἴνῳ, καὶ ἄνωθεν εἴριον ἐλαιώσας καθαρόν· κἢν γὰρ ἐπίῤῥυσις τοῦ αἵματος ἔῃ βιαίη, σχέσις γίνεται ἐπιῤῥέοντος· κἢν, θρόμβου ἐπὶ τῇ τομῇ γενομένου, οὕτω φλεγμήνῃ, διαπυΐσκεται. Ἠριστηκότα δὲ χρὴ πλέον ἢ ἔλαττον καὶ πεπωκότα φλεβοτομέειν, καὶ ὑποτεθερμασμένον, καὶ ἡμέρης θερμοτέρης ἢ ψυχροτέρης.Кровь вытекает в изобилии, выходят сгустки; боль в ключицах, сухожилиях, оцепенение тела, охлаждение голеней, иногда также скрежет зубов, если кровь течет очень обильно; пот обильный; к этому присоединяется раздражение желудка, сильный озноб, лихорадка с рвотами чистой желчью и с сильным беспокойством.

Αἷμα ῥέει πάμπολυ, καὶ θρόμβοι ἐκπίπτουσι, καὶ ὀδύνη γίνεται τῶν κληΐδων καὶ τῶν τενόντων, καὶ νάρκη τοῦ σώματος ἀπόψυξίς τε τῶν σκελέων· ἐνίοτε δὲ καὶ ἤρεισε τοὺς ὀδόντας, ἢν πλέον ᾖ τὸ αἷμα τὸ ἀπιὸν, καὶ ἄναυδοι γίνονται, καὶ ἱδρὼς καταχεῖται πουλύς· πρὸς δὲ τούτοις καρδιωγμοί τε γίνονται, καὶ περιψύξιες, καὶ πυρετοὶТеперь текст не медицинский, Платона:

На упомянутой стеле помимо законов было еще и заклятие, призывавшее великие беды на головы тех, кто их нарушит. Принеся жертву по своим уставам и предав сожжению все члены быка, они разводили в чаше вино и бросали в него каждый по сгустку бычьей крови, а все оставшееся клали в огонь и тщательно очищали стелу. После этого, зачерпнув из чаши влагу золотыми фиалами и сотворив над огнем возлияние, они приносили клятву, что будут чинить суд по записанным на стеле законам и карать того, кто уже в чем-либо преступил закон, а сами в будущем по доброй воле никогда не поступят противно написанному и будут отдавать и выполнять лишь такие приказания, которые сообразны с отеческими законами.

ἐν δὲ τῇ στήλῃ πρὸς τοῖς νόμοις ὅρκος ἦν μεγάλας ἀρὰς ἐπευχόμενος τοῖς ἀπειθοῦσιν. ὅτ' οὖν κατὰ τοὺς αὑτῶν νόμους θύσαντες καθαγίζοιεν πάντα τοῦ ταύρου τὰ μέλη, κρατῆρα κεράσαντες ὑπὲρ ἑκάστου θρόμβον ἐνέβαλλον αἵματος, τὸ δ' ἄλλ' εἰς τὸ πῦρ ἔφερον, περικαθήραντες τὴν στήλην· μετὰ δὲ τοῦτο χρυσαῖς φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι, κατὰ τοῦ πυρὸς σπένδοντες ἐπώμνυσαν δικάσειν τε κατὰ τοὺς ἐν τῇ στήλῃ νόμους καὶ κολάσειν εἴ τίς τι πρότερον παραβεβηκὼς εἴη, τό τε αὖ μετὰ τοῦτο μηδὲν τῶν γραμμάτων ἑκόντες παραβήσεσθαι, μηδὲ ἄρξειν μηδὲ ἄρχοντι πείσεσθαι πλὴν κατὰ τοὺς τοῦ πατρὸς ἐπιτάττοντι νόμους.А вот текст автора-христианина - Евагрий Схоластик, «Церковная история». Он пишет о храме в котором происходил IV Вселенский Собор, в тексте идет речь о св. великомученице Евфимии Всехвальной:

Ἔστι δέ τι κλειθρίδιον μικρὸν κατὰ τὴν αὐτὴν σορὸν ἐν τῷ λαιῷ μέρει θύραις μικραῖς κατησφαλισμένον, ὅθεν σίδηρον ἐπιμήκη κατὰ τὰ πανάγια λείψανα σπόγγον περιαρτήσαντες ἐπαφιᾶσι, καὶ τὸν σπόγγον περιδονοῦντες ἐς ἑαυτοὺς τὸν σίδηρον ἀνέλκουσιν αἱμάτων πλήρη θρόμβων τε πολλῶν.

Внутри же ротонды, с восточной стороны, стоит красивая часовня, где покоятся святые останки мученицы, лежащие в продолговатой гробнице, которая мудро выработана из серебра и у иных называется ракой. Известно всем христианам, что святая иногда совершает там и чудеса; ибо по временам не редко является во сне либо епископам того города, либо другим, ознаменовавшим себя благочестивой жизнью, и повелевает собирать плоды в ее храме. Посему, когда открывается это либо царям, либо архиерею, либо народу; тогда все идут в храм, – и скиптроносцы, и священные чины, и правительственные лица, и весь сонм народа, с намерением причаститься святых тайн. Там, в виду всех, предстоятель Константинополя со своими иереями вступает в базилику, в которой почивает упомянутое мной всесвятое тело. В той гробнице с левой стороны есть небольшое отверстие, закрывающееся маленькой дверцей. В это отверстие до самых святых останков впускают длинный железный прут, с привязанной к концу губкой, и повернув там губку, извлекают ее вместе с прутом полную крови и кровяных печенок. Как скоро народ усматривает это, – тотчас поклоняется Богу и славословит Его. Износимое посредством губки бывает в таком множестве, что с изобилием раздается и благочестивым царям, и всем собравшимся иереям, и всему сошедшемуся народу; даже высылается желающим верным по всей поднебесной: и те кровавые печенки постоянно сохраняются, и всесвятая кровь никогда не изменяет своего вида. Это богочестно совершается не в какое-нибудь определенное время, но тогда, когда содействует к тому жизнь предстоятеля и непорочность нравов. Говорят, что, если управляет Церковью муж благообразный и известный своими добродетелями, – это чудо бывает весьма часто: а как скоро он не таков, – подобные божественные знамения являются редко.


Не сказать, что удачно звучит перевод. Подразумевается «запекшаяся кровь».


Под θρομβος в абсолютном большинстве случаев подразумеваются сгустки крови, сгущеная кровь.


Но есть и иные случаи, Эсхил, трагедия «Плакальщицы»:

Орест
Дословно мне царицын передай рассказ.

Предводительница хора
Приснилось ей, что змия родила она…

Орест
Что дальше ей помнилось, чем все кончилось?

Предводительница хора
И будто спеленала, как дитя, его.

Орест
Какой же пищи стал детеныш требовать?

Предводительница хора
Ей мнилось, будто кормит змия грудию.

Орест
Разинул рот змееныш, укусил сосцы?

Предводительница хора
И млеко кровью брызнувшей окрасилось!

ὥστ' ἐν γάλακτι θρόμβον αἵματος σπάσαι.


Не может тут быть ни «сгущения», ни «сворачивания» - молоко от крови не сворачивается. Перевод перевода литературный, не буквальный, подстрочником же прозвучит так: «так что с молоком каплю крови втянул в себя».


Тоже Эсхил, произведение «Эвмениды»:

χωρεῖτ', ἀπαλλάσσεσθε μαντικῶν μυχῶν,
μὴ καὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν,
χρυσηλάτου θώμιγγος ἐξορμώμενον,
ἀνῇς ὑπ' ἄλγους μέλανα πλευμόνων ἀφρόν,
ἐμοῦσα θρόμβους οὓς ἀφείλκυσας φόνου.

Велю покинуть стены прорицалища.
Не то змея, сребристая, крылатая,
С витой золотострунной тетивы слетев,
Заставит вас извергнуть пеной черною
Всю выпитую вами человечью кровь.


Другое дело, что эти случаи единичны. Больше подобных случаев обнаружить не удалось! Есть еще пара сомнительных, но даже с учетом их - крайне редко.


Если же искать αιμα (кровь) и σταγμων (капля), то таких контекстов выходит 50-55, самых различных авторов.

Например, Климент Александрийский, «Протрептик»:

Οἱ δὲ ἱερεῖς οἱ τῶνδε, οὓς Ἀνακτοτελεστὰς οἷς μέλον καλεῖν καλοῦσι, προσεπιτερατεύονται τῇ συμφορᾷ, ὁλόριζον ἀπαγορεύοντες σέλινον ἐπὶ τραπέζης τιθέναι· οἴονται γὰρ δὴ ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ ἀπορρυέντος τοῦ Κορυβαντικοῦ τὸ σέλινον ἐκπεφυκέναι· ὥσπερ ἀμέλει καὶ αἱ θεσμοφοριάζουσαι τῆς ῥοιᾶς τοὺς κόκκους παραφυλάττουσιν ἐσθίειν· τοὺς <γὰρ> ἀποπεπτωκότας χαμαὶ ἐκ τῶν τοῦ Διονύσου αἵματος σταγόνων βεβλαστηκέναι νομίζουσι τὰς ῥοιάς.

Их жрецы, называемые «анактотелестами» теми, для которых имеет значение наименование, отягчают сие преступление новыми нелепостями, запрещая подавать на стол сельдерей; ведь они полагают, что сельдерей вырос из вытекшей корибантовой крови, подобно тому как женщины, справляющие праздник тесмофорий, остерегаются есть упавшие на землю зернышки граната, считая, что гранаты возникли из капель крови Диониса.


А вот тот же Эсхил, с тем же произведением «Плакальщицы»:

ἀλλὰ νόμος μὲν φονίας σταγόνας
χυμένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν
αἷμα· βοᾷ γὰρ λοιγὸς Ἐρινὺν
παρὰ τῶν πρότερον φθιμένων ἄτην
ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ' ἄτῃ.

То глубинный закон, чтоб не канула кровь,
Черных капель другой за собой не влача.
Пролита́я бежит, громогласно крича,
И, Эринию тьмы разбудив от дремы,
На губителя гибель накличет.


Или Аполлоний Родоский, «Аргонавтика»:

εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεύς
Εὐρυμέδων (καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ)
Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,
ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,

Ибо когда богоравный Персей пролетал над землею
Ливии (мать называла Персея Евримедонтом),
Голову держа Горгоны с отрубленной шеей, —
Капли той черной крови, сколько их наземь скатилось,
Все они обратились той самой змеиной породой.


«Жизнь Моисея» авторства свт. Григория Нисского, в отрывке мы видим даже противопоставление σταγων и θρομβος.

Вот оскудел запас снедей, какой заготовили Израильтяне на путь, выходя из Египта, народ стал мучиться голодом; тогда происходит чудо всех чудес невероятнейшее: не из земли, по общему закону, является им пища, но источается свыше с неба на подобие росы.
К утру разливалась у них роса, и эта роса для собирающих делалась пищею; потому что разлитое не водяная была капля, как обыкновенно в росе; но вместо капель падали какие-то, как бы ледяные, округленные куски, по виду походившие на кориандровые семена (по выговору поселян: колиандровы), но вкус их уподоблялся сладости меда.  

Τὸ γὰρ ἐπιχεόμενον οὐ ῥανὶς ὑδατώδης ἦν, καθώς ἐστι σύνηθες ἐν δρόσῳ γίνεσθαι, ἀλλ' ἀντὶ σταγόνων θρόμβοι τινὲς κρυσταλλοειδεῖς τὸ εἶδος κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ κορίου σπέρματος σφαιρωθέντες κατέρρεον, ὧν ἡ γεῦσις τὴν τοῦ μέλιτος ἡδονὴν ὑπεκρίνετο.


В итоге: апостол использует слово, которое в сочетании со словом кровь, в абсолютном и подавляющем большинстве случаев переводится как сгусток, сгущеная кровь. Но при этом в тексте не может идти речи о сгущеной крови – он пишет, что кровавый пот падает на землю.

Для чего он это сделал? Ведь он мог написать σταγων (капля) – это было бы гораздо привычней и понятней. Судя по тексту Эсхила - под θρομβος иногда понималась капля крови или кровь вообще, но это было очень редко.


Вероятнее всего, он использует это слово, чтобы усугубить описание, чтобы сказать читателю, что пот действительно кровав. Если σταγων – это капля вообще, то θρομβος в соответствующем контексте – если это капля, то это капля действительной густой крови, а не чего-либо, что можно было бы принять за кровь. Явление кровавого пота редко, поэтому он решает, по сути, дважды написать "кровь".

Также это слово косвенно указывает на медицинское образование апостола. Выше уже говорилось, что при поиске θρομβος и «кровь», абсолютное большинство контекстов – медицинские. Если же в TLG искать это слово в морфологическом поиске, то всего случаев выходит 232. Из них медицинских – 160. То есть почти 70 процентов (стоит сказать, что обычно в поиске тех или иных интересующих слов и выражений авторы-медики редки). А если учесть, что среди 232 порядка 30-ти случаев, когда автором контекста вспоминается этот стих из Евангелия – то выходит и 80 процентов. Очевидно, что увидеть это слово можно было чаще в тексте медика.
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 17 comments