September 4th, 2020

Коронавирус в МДА

В Московской духовной академии вновь назначенный ректор епископ Звенигородский Феодорит (Тихонов) и несколько семинаристов заболели ковидом. Все курсы, кроме подготовительного, на дистанционных занятиях, и студенты сидят по домам. Учатся теперь так:
https://cloud.mpda.ru/apps/cms_pico/pico/varnava/support-blog/2020-09-01-14-00

С сегодняшнего дня отменены занятия и у подготовишек.

***
Теперь официально:

Разъяснение относительно карантинных мер в Московской духовной академии
3 сентября руководство Московской духовной академии, по согласованию с Учебным комитетом и руководством Троице-Сергиевой Лавры, ввело карантинный режим в Академии.

Данное решение обусловлено выявлением коронавирусной инфекции у ректора МДА епископа Звенигородского Феодорита. Болезнь протекает в легкой форме, владыка ректор чувствует себя хорошо.

Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами пределами Академии.

На данный момент, помимо ректора, ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен. Учебный процесс продолжается в полном объеме в дистанционной форме.

В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников Академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты.

Митрополит, призвавший к капитуляции

В катастрофическом для Румынии 1916 году председателем Святейшего Румынского Синода был митрополит Конон Арэмеску-Донич.

Вопреки советам России, румынский король решил поживиться в мировой войне. Однако румынская армия была мгновенно разгромлена, а страна оккупирована. Король и многие епископы бежали к русской границе в Яссы, вблизи которых переброшенные русские части стабилизировали фронт.

Митрополит Конон не был арестован оккупационными властями - в отличие от нескольких его сотрудников. 8 июля 1917 года ясский (то есть - прорусский) митрополит Пимен обратился к армии с призывом продолжить борьбу. В ответ на это оккупационные власти Бухареста потребовали от местного митрополита издать противоположный манифест.

24 июля митрополит Конон подписал «Воззвание митрополита-примата к румынской армии», которое немецкие самолеты разбрасывали над окопами. По сути это был призыв к капитуляции:

„Români moldoveni și voi români de pre-tutindeni, adunaţi între Carpaţi și Prut, auziţi glasul fraţilor voștri din România ocupată.Oștile Puterilor Centrale sunt în trecătorile Carpaţilor, sunt la porţile de sus și la porţile de jos ale Moldovei. Ele înaintează și ţara va fi din nou cruntată în sângele ei.Noi Mitropolitul Primat al României am în-genuncheat dinaintea altarului și ne-am rugat Domnului pentru mântuirea poporului nostru și s-a umplut biserica de Lumina măririi Domnului și asupra noastră a venit duhul cel bun ca să sfătuim Sfat de pace în cetatea noastră. Ţara vrea pace!
Prea mult a fost pus spre pustiire cuprinsul ţării. Peste cele patru aripi ale pământului a venit asupra noastră sfârșitul nostru.Celelalte ale ţării au pierit; puterea noastră s-a surpat; mulţi din fii ţării au fost uciși; alţii s-au risipit prin ţări străine, unde cuprinși de foame se sfârșesc.
Dar Domnul Dumnezeu s-a îndurat de ţara aceasta. El a îmblânzit inima biruitorului către noi și a făcut dint-însul tovarășul nostru de muncă pentru mântuirea României. Ţărani, târgoveţi, slujbași orice aţi fi, aveţi bună încredinţare că biruitorul care intră în Moldova nu e setos de răzbunare, nu ucide, nu jefuiește, nu dă foc, nu pustiește! Aci în Muntenia, averile, casele, cinstea noastră a tuturor a fost respectată. Laolaltă noi am muncit câmpiile ţării și ele au dat roadă. Dumnezeu a potolit mânia războinicului și a binecuvântat munca noatră comună. Nu vă temeţi fraţilor și nu apucaţi drumul pribegiei. Cu dor și gând de pace ne întoarcem către voi și vă trimitem îndemn stăruitor să staţi și să rămâneţi cu toţii la locurile voastre. Aţi apărat ţara cu vrednicie. Datoria v-aţi făcut-o pe deplin. Mulţi dintr voi au căzut apărând moșia strămoșească. Astăzi puterile voastre sunt frânte.
O singură datorie către ţară mai aveţi: să nu părăsiţi pământul ţării, să nu lipsiţi România de puterile voastre, să nu puneţi braţul vostru în slujba unei cauze străine. Staţi pe loc fraţilor! Rămâneţi între Carpaţi și Prut, nu faceţi din acest râu românesc hotarul despărţitor între inimile voastre! Rămâneţi pe pământul strămoșesc, lângă bisericile clădite de Ștefan Vodă cel sfânt; rămâneţi lângă mormintele străbunilor și ale fraţilor voștri de luptă, lângă holdele cari și de aici înainte vor hrăni neamul nostru.Aveţi încredere în Marele și milostivul Dumnezeu. Aveţi încredere în pronia lui minunată care ridică pe cel surpat și din dărâmături scoate din nou la faţa soarelui viaţa și mai frumoasă ca înainte! Aveţi încreder în viitorul tulpinii românești! București 24 iulie 1917”.
Semnatarii – Dr. Konon Ar. Donici, Arhiepiscop și Mitropolit Primat;– Teofil M. Ploeșteanu, Vicar;– Arhiereu Valerian Râmniceanu, Vicar al Sf. Episcopii de Buzău;– Arhiereu Meletie Constănțeanu, Vicar al Sf. Episcopii al Dunării de jos;– Iosif, Arhimandritul de scaun al Sf. Mitropolii;– Econom Ovidiu Musceleanu, Director al Cancelariei Sf. Sinod și al Consistoriului Bisericesc;– Econom G.I. Gibescu, Directorul Cancelariei Sf. Mitropolii;– Arhimandrit I. Scriban, Director și profesor al Seminarului Central București

http://www.aos.ro/wp-content/misiunea/MISVol4Art.11.pdf

«Молдавские румыны и вы, румыны всех земель, собравшиеся между Карпатами и Прутом, услышьте голос своих братьев из оккупированной Румынии. Армии центральных держав находятся на перевале Карпат, они у верхних и нижних ворот Молдовы. Они продвигаются вперед, и страна снова будет затоплена в своей крови. Мы, примас митрополит Румынии, коленопреклоненно молились пред алтарем и молились Господу о спасении нашего народа, и церковь наполнилась Светом славы Господней, и благой дух сошел на нас дабы мы дали Совет мира в нашем городе.

Страна хочет мира! Слишком большая часть страны разорена. На четырех концах нашей земли настиг нас наш конец. Сила наша рухнула; многие из сыновей нашей страны убиты; другие же рассеяны по чужим землям, где скончались от голода. Но Господь Бог помиловал эту землю. Он смягчил перед нами сердце победителя и сделал из него самого нашего товарища в трудах по спасению Румынии. Крестьяне, торговцы, служащие, кем бы вы ни были, имейте благую веру, что победитель, придя в Молдову, не жаждет мести, он не убивает, не грабит, не поджигает, не опустошает! Здесь, в Мунтении, наше имущество, наши дома, честь всех нас были сохранены. Вместе мы возделали поля нашей страны, и они принесли плоды. Бог утихомирил гнев воина и благословил наш общий труд. Не бойтесь братьев и не вступайте на путь странствий. С мирными желаниями и помыслами мы обращаемся к вам и увещеваем вас остаться со всеми в ваших родных местах.

Вы с честью защищали свою страну. Вы полностью исполнили свой долг. Многие из вас пали, защищая наследие предков. Сегодня силы ваши сломлены. У вас остался лишь один долг перед страной: не оставляйте землю страны, не лишайте Румынию ваших сил, не отдавайте руки ваши на службу чужбине. Оставайтесь по местам, братья! Оставайтесь между Карпатами и Прутом, не делайте эту румынскую реку разделительной чертой между вашими сердцами! Оставайтесь на земле предков, около храмов, построенных святым Стефаном; оставайтесь возле могил ваших предков и ваших боевых братьев, возле нив, которые от века кормили наш народ. Доверьтесь Великому и Милосердному Богу. Доверьтесь его чудесного Промыслу, который воздвигает низверженных и из пол руин изводит к солнцу жизнь, еще более прекрасную, чем прежде! Доверьтесь росткам румынского будущего!
Бухарест, 24 июля 1917 г.».

С другой стороны фронта ясские епископы создали альтернативный синод и отсоединились от митрополита (вот - образец для позднейшего знаменитого указа патриарха Тихона о самоуправлении групп епархий, отделенных от Москвы границами и фронтами).

Поток дезертиров после воззвания Конона не усилился. Полковые капелланы провели беседы в духа воззвания митр. Пимена.

После Брестского мира Румыния заключила свой мир со странами Тройственного союза. Иерархи воссоединились, и Конон остался примасом Румынии.

18 ноября 1918 года он служил молебен в честь возвращения короля Фердинанда в Бухарест и присутствовал при вручении министром обороны генералом Еремией Григореску маршальского жезла королю Фердинанду. (см. https://diak-kuraev.livejournal.com/1456269.html)

Но уже 1 января 1919 - он ушел с кафедры и доживал свой век в монастыре Черника. Его, в отличие от остальных подписантов Воззвания, не судили гражданским судом. Но до конца жизни (1922) он уже не служил.

(см. http://ziarullumina.ro/drama-mitropolitului-primat-conon-21875.html)

У его поведения есть «святой прецедент» - св. Софроний Иерусалимский, подготовивший капитуляцию Иерусалима перед арабами (637 год).

... Еще одна иллюстрация тезиса о том, что православные епископы всегда оказывают услуги любому, даже самому временному и самому оккупационному правительству. Но потом столь же неизменно претендуют на роль главных патриотов, защитников и совести нации.


***
Возможно, митр. Конон был прав. В ту войну Румыния влезла сама и с отчетливо захватническими устремлениями. Увы, Конон стал пацифистом лишь после поражения, а не при начале побоища. Надо сказать, что даже румынская википедия (как и учебники для семинарий) в статье про него вовсе не упоминает об этом его Воззвании.
см. https://ro.wikipedia.org/wiki/Conon_Ar%C4%83mescu-Donici

18+

Телеграммеры пишут:

Эротический роман имама Рината Ахтятова снят с продажи.

Российские имамы редко пишут художественные тексты, но уж если возьмутся за дело, то получается просто нечто.

«Мерседес бизнес класса, с комфортным кожаным салоном, часто толкает нас на такие семейные шалости. Мы перебрались на задние сидения. Плавными движениями рук Венера оставила сначала себя без одежды, потом меня освободила от брюк. Наше любовное развлечение в самом сердце Пензы началось с сеанса фелляции. В продолжении сексуальных утех моя развратница пожелала сесть на меня.
– Малыш, нас, наверное, видно с улицы? – насторожилась она.
За окнами оживленно двигались фигуры прохожих. Я был так сильно возбужден, что в какой-то степени даже хотел этого.
-Пусть смотрят, сладкая! Какая ты у меня красивая!
-Люблю тебя, малыш!
Венера обняла мою голову, я в это время целовал и сжимал набухшую от возбуждения женскую грудь…».

Это не сценарий эротического фильма, а прямая цитата (стр. 91) из романа «На двоих», автором которого является 41-летний имам мечети г. Каменка Пензенской области Ринат Ахтямов. Книга поступила в продажу в мае этого года.

Ахтямов – автор нескольких книг по исламу и личностному росту. Он закончил Московский исламский институт в 2006 году, после чего стал служить имамом в мечети г. Каменка, дважды побывал в хадже, сейчас работает первым заместителем муфтия ЦДУМ Пензенской области (вышло из состава ДУМ РФ в 2018 году, является независимым муфтиятом). На его страницах в социальных сетях можно найти массу мотивирующих постов, аналогичных тем, что размещают многочисленные паблики бизнес-тренеров.

Но если раньше его деятельность в сфере коуча не вызывала вопросов, то роман «На двоих» стал неожиданным откровением для мусульман Пензенской области, которые активно его обсуждают последние месяцы (благо, самоизоляция предоставила возможность почитать книги). По сюжету романа, каждый из главных героев состоит в браке, однако они тайно встречаются как любовники для романтического времяпровождения. Некоторые читатели сочли, что прототипом главного героя-любовника выступил сам автор-имам. Естественно, подобная интерпретация лишь подлила масла в огонь.

Видя очевидный осуждающий тон постов, распространяющихся в мессенджерах с цитатами из романа, муфтий Центрального духовного управления мусульман Пензенской области Асият Уразаев, в чьей юрисдикции находится мечеть г. Каменка, потребовал от Ахтямова прекратить продажу книг, о чем тот с сожалением написал 29 августа у себя в Facebook: «По просьбе многоуважаемого муфтия и авторитетных имамов книга «На двоих» снята с продажи. Несмотря на то, что имеется много положительных отзывов, в книге есть моменты, которые перешли грань дозволенного по нормам ислама. В соответствии принято утвердительное решение приостановить продажу книги».
https://t.me/religiontodayISLAM/37

***
Плагиатор! Еще 30 лет назад протоиерей Игорь Экономцев (позже - игумен Иоанн и создатель РПУ и ОРОК) написал роман "Тайна восьмого дня" с эротическими сценами.

"В сновидениях меня преследовали соблазнительные женские образы, порой очень неясные, но иногда имевшие облик знакомых мне людей, интимную близость с которыми я посчитал бы смертным грехом. Случалось, что приснившееся мне очаровательное создание оказывалось вдруг гермафродитом... Болезненную брезгливость к самому себе вызывало ощущение нечистоты, связанное с ночными поллюциями. Таким неоднозначным, мучительно раздвоенным было мое отношение к физической близости с женщиной, близости, которой я одновременно жаждал и страшился. И вот этот момент настал. Рядом со мной был не иллюзорный, ускользающий из рук, расплывающийся женский образ, а живая плоть, жаркая и пульсирующая. Но странное дело! Я не воспринимал происходящее как реальность. Находясь в экстатическом состоянии, я почти не ощущал своего тела, а соприкасающаяся со мной иная плоть казалась мне более иллюзорной, чем фантастические ночные видения. Моя душа, словно отделившаяся от тела, потеряла над ним всякий контроль, и оно существовало теперь как бы само по себе, подчиняясь лишь инстинктам и импульсам, которые исходили от Наташи. Это, вероятно, давало ей ощущение полноты власти, пьянило и возбуждало ее. Судорожными движениями она обнажала мое тело и покрывала его поцелуями. Неужели это и есть высший, кульминационный момент в жизни человека? Я испытал острое разочарование. И даже самый миг оргазма не вызвал у меня особого трепета и восторга, оставив впечатление чего-то эфемерного и какого-то коварного обмана. А Наташа вошла в исступление. Ее пальцы острыми ногтями впивались в мое тело, словно пытаясь разорвать его. Она застонала, и теперь уже я вынужден был закрывать ее рот ладонью... И тут мне внезапно открылся иной облик любви - трагический и устрашающий. Пленившее меня эльфическое создание неожиданно предстало в своей плотоядной, звероподобной сущности... Освободившись от объятий Наташи, я покинул свою "нору", свое звериное логово"

Но это - описание священнослужителями секса мирян. Есть и обратное: описание мирянами секса священнослужителей. Тут пример - повесть Натальи Бабасян "Целибат".

Вот ее первые строки:

Телефонный звонок раздался через секунду после того, как он кончил. Телефон гудел долго и нудно, и некоторое время поколебавшись, он все-таки взял трубку. В чем немедленно и раскаялся: на том конце провода его неустоявшееся еще дыхание было явно услышано. "Отец Павел?" - прошелестел знакомый, омерзительный голос одного из епископских иподьяконов. "Я у телефона". Он знал, как они все его ненавидели и пытался понять, разгадал ли этот прыщавый юнец его состояние и пополнит ли это список доносов, уже лежащих у епископа в столе. "С вами хочет поговорить владыка..." - "Да, слушаю," - сказал он и сделал глубокий вдох. Через секунду в трубке уже грохотал голос епископа.

- Здравствуйте, отец Павел.

- Благословите владыка святый...

- Бог благословит... Простите, что оторвал в неурочный час, отец Павел. Вы, наверное, уже спали?

- Да, нет, работал над кандидатской...

Он украдкой посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Значит, проверяет. Ну, Бог помощь. Обернувшись, он увидел, что Денис уже тоже пришел в себя и, приподнявшись на локте, внимательно вслушивается в телефонный разговор. Забавно: они знакомы скоро три года, а Денис все еще ревнует, как будто встретились только вчера. Это чувство всегда казалось ему глупым и смешным, но наблюдать его Павел любил. Иногда даже провоцировал, как бы невзначай рассказывая, как кто-то из общих знакомых пытался с ним заигрывать. Реакция была непредсказуемой и справляться с ней доставляло особое удовольствие.

- Знаете, отец Павел, тут такое дело образовалось... Звонил начальник местного гарнизона... У них через пару дней будет принятие присяги. Просил приехать, поприсутствовать лично. Сказать пару слов...

- Как благословите владыка...

Он положил трубку, сел на диван и молча уставился в потолок. Стареющий гарнизонный командир не верил ни в бога, ни в черта, больше жизни любил баб и поглощал водку в таких количествах, что соревноваться с ним не рисковал никто. Приглашение на присягу очень вовремя. Солдатам, конечно, все эти разговоры о святости воинского долга до фонаря, зато банька дроздовская, говорят, что надо. Можно и выпить, и дела решить. Возможности у полковника, судя по всему есть: ездит на "мерседесе", домик себе отгрохал - дай бог каждому. Да и в администрации у него связи крепкие. Такая дружба сейчас как нельзя кстати.

- О чем задумался, отче?

Денис сплел руки вокруг его живота и ласково укусил в плечо, приглашая к продолжению.

- Да, так, ничего интересного.
http://libbabr.com/?book=4226

Митрополит Павел из Минска едет на новую войну

Незыгарь писал 2 сентября:

В новом сезоне война экс-губернатора Краснодарского края Ткачева с его нынешним главой Вениамином Кондратьевым 
перешла к партизанским боевым действиям.

Вместо долгожданного дождя на туристов и жителей Кубани обрушились «проклятья Кондратьева» и «казни египетские» от экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющего буквально половиной земли в Краснодарском крае.

Местные говорят, что к недавнему поджогу заповедника Утриш приложили руки не мифические "туристы-дикари", а вполне конкретные "казаки-разбойники".

Версию намеренного поджога подтверждают и жители. 

Тушение пожара во многом затянулось из-за проблем с водой в Краснодарском крае.

О том, как крупнейший кубанский лендлорд Александр Ткачев мог повлиять на засуху, рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

«Для Новороссийска, Геленджика и Анапы еще с советских времен вода поступает через «Троицкий Групповой Водопровод».
Будучи губернатором Ткачев с друзьями из «Кубаньводкомплекса» кормились на его ремонте, когда Ткачев ушел в министры - начал гнать с Троицкого воду для своих рисовых плантаций, сейчас саботирует водоснабжение и так переполненных из-за закрытых границ курортов».

В 2016 году "Агрокоплекс" имени Н.И. Ткачева - фамильное предприятие экс-министра Александра Ткачева стало вторым производителем риса в России. 

Еще до своего ухода с поста министра сельского хозяйства Ткачев пролоббирвал выделение больших ресусов "Троицкого Группового Водопровода" под нужды АПК. 

А уже в 2019 году ученые Азово-Черноморского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что "Агрокомплекс" и его дочерние компании потребляют больше воды, чем может дать река Кубань.

Троицкий водопровод еще в начале года снизил подачу воды для курортов и населенных пунктов, а во время летней засухи отказывался возвращать потоки водоснабжения даже на прошлогодние объемы, несмотря на то, что в этом году из-за роста внутреннего туризма, водорасходы курортов увеличились вдвое. 

«По сути, «Кубаньводкомплекс» сделал свой выбор в сторону АПК Ткачева. Что до местных, получающего воду то по два часа в день, а то и вовсе только из подвозной цистерны? Лес рубят, щепки летят».

Расставили приоритеты.

Под конец лета этого года "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева рассказал инвесторам, что «несмотря на засуху, валовой сбор риса в холдинге ожидается на уровне прошлого года и выше».

Новороссийск, Анапа и Геленджик были вынуждены перейти на самообеспечение водой - на оставшиеся еще с советских времен скважины.
Конечно, из-за общего износа и страшной засухи они могли обеспечить лишь половину от минимально необходимых городу мощностей.

Под конец лета курорты даже нашли выход из ситуации — брать воду из местного Церковного озера.
Спасти город в трудный период и при этом заработать хозяева озера, на удивление мэрии, были не рады.

«Провел целый ряд переговоров и встреч на самых разных уровнях, только для того, чтобы владельцы озера начали обсуждать вопрос» –  комментировал ситуацию глава Геленджика Алексей Богодистов.

Речь идет об ООО «СМТ», которое еще в годы губернаторства Ткачева приватизировало Церковное озеро для орошения сельскохозйственных земель компаний позже вошедших в состав "Агрокомплекса" имени Н.И. Ткачева. 

Напомним, что после ухода Александра Ткачева с поста губернатора в правительство РФ, пост был "оставлен" Вениамину Кондратьеву.
Последний вместо того, чтобы оставить "все как есть" начал замещать лояльных Александру Николаевичу людей.

В 2018 от укрепления позиций Кондратьев перешел в наступление на "Агрокомплекс".

Наступление, судя по цифрам, прошло удачно - "Агрокомплекс" перестал приносить прибыль, а его активы подешевели на два миллиарда рублей.
По мнению экспертов, это вынудило Ткачева покинуть министерский пост и вернуться в край.

«Для меня понятие "домой" более объемное и более многогранное, потому что "домой" – это значит в агрокомплекс, к своим корням, к своей истории и каждому из вас. Я всегда, скажу честно, скучал, я всегда думал о вас», – комментировал тогда свою отставку сам Александр Ткачев.


Лука Мудищев поделился своей ненавистью к нормальной семейной жизни

Привожу полностью сей текст запорожского митрополита:

"Христос посреди нас, дорогие мои читатели!
ОниЖеДети.
Сегодня церковь празднует память пророка Самуила, с жизнью которого связана очень важная и актуальная для нас поучительная история. Пророк Самуил предсказал кару Божию для всего дома первосвященника Илии. За что? Илий был человек набожный, богобоязненный, пользующийся уважением в народе. Никто о нем не мог сказать плохого слова. Одна у него была беда – его сыновья росли нечестивыми людьми. Но, тем не менее, отец их очень любил, лелеял и никогда ничем не обижал. Будучи человеком тихим и мирным, он предпочитал не ссориться с детьми и позволял им все, чего они желали. ОНИЖЕДЕТИ – так думали старец и его жена. Но Бог считал иначе. За то, что первосвященник не заботился о должном воспитании своих детей, весь его дом постигло наказание свыше. Детей убили, сам Илий, получив об этом известие, упал и, поломав позвоночник, скончался. Умерла от горя и его жена. И все это за то, что они не воспитывали правильно детей!
«Все для детей!», «Все во имя детей!», «Дети - это наше все!» – так думают и под таким девизом живут многие современные родители. Но Господь таких людей и сегодня предупреждает через пророка Самуила – вас и ваших детей ждет наказание! Один современный святой, прозорливый старец, живущий на Афоне, назвал таких отцов и матерей инкубаторами ада. Это семьи, которые рожают детей для того, чтобы их души заполняли собой адские обители. Горькая правда наших дней. Безумная и бездумная любовь родителей к детям приводит к тому, что они вместе со своими чадами обрекают себя на вечную муку.
Сегодня эти ОНИЖЕДЕТИ в масках и балаклавах ходят по улицам и совершенно открыто и безнаказанно совершают преступления. ОНИЖЕДЕТИ собираются в стаи сатанинскими силами для того, чтобы служить орудием дьявола на земле. ОНИЖЕДЕТИ становятся главными исполнителями адских заказов некоторых политических сил. ОНИЖЕДЕТИ нападают на стариков-ветеранов, оскверняют православные храмы и могилы воинов ВОВ. Если Бог так наказал первосвященника Илию за его детей, то что же ожидает современных родителей, которые вырастили за последние 30 лет из своих чад демоноподобных субъектов, которые не имеют никакого понятия о том, что такое милосердие, честь, достоинство и благородство?"

***
Эка его втырило! Неужто из окна своего мерседеса владыка не видал на улицах нормальной молодежи? И в новостях не встречал сообщений о том, как молодые люди проявляют "милосердие, честь, достоинство и благородство"?

Я, вот, например, считаю, что вчера минские девушки и парни, отбивавшие своих однокурсников у полицаев (уже зная, какой мукой это может для них обернуться), явили вкупе все перечисленные добродетели.

Товарищи, смените методички!

Сейчас кремлевские риторы и их "эксперты" говорят о Беларуси ровно то же, что еще недавно они же вещали об Украине: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

***
Вполне кремлевская "Независимая газета". Приложение к ней "Независимое военное обозрение".

Автор - Александр Анатольевич Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа.

Дата - 7 сентября 2018

"Как ни странно, в Кремле, в экспертных кругах, среди простого населения России до сих пор сильна идея «братства» с Украиной и надежда на то, что можно создать единую пророссийскую Украин Теперь говорить о подобном варианте может только «альтернативно мыслящий».

Как было сказано выше, украинская идея – антироссийская по определению. Поэтому Россия и Украина – либо одна страна, либо враги, третьего не дано. И то, что происходит сейчас, – не «сбой программы», обусловленный «происками Запада», а единственно возможный вариант развития событий. Соответственно любой сторонник единой независимой Украины уже автоматически не может считаться пророссийским политиком.

Конечной целью России должен быть территориальный демонтаж Украины, причем добиваться этого надо невоенными методами. Впрочем, давно и прекрасно понятно, что никакой агрессии против Украины Москва не готовит. Просто потому, что мы экономически не потянем содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Как в Грузии, разгромили и ушли. Дальше разваливать Украину надо будет экономическими и политическими методами.

Что касается демонтажа Украины, нужно пояснить, что дело отнюдь не в каких-то будущих «базах НАТО под Харьковом», это полный пропагандистский фейк, такой же, как несостоявшаяся «база НАТО в Севастополе». Дело в том, что нашим врагом является сама Украина, врагом чрезвычайно опасным, несмотря на свою слабость (в каком-то смысле слабость делает ее даже еще опаснее). Поэтому и нужно превратить ее в несколько небольших государств.
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-09-07/1_1012_ukraine.html

***
Вчера на ОТР послушал директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина. Говорит честно и правдоподобно. Частично его позиция передана тут – https://www.nakanune.ru/articles/116331/. Главное - Кремль взял курс на "дружественное поглощение".

В чем не стоило бы подражать католикам

Герб вспомогательного епископа Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве, титулярного епископа епархии Вод Бизаценских Николая Дубинина OFMConv.Назначенный епископ Николай Дубинин представил свой герб и его описание:
Блазон
В рассечённом лазоревом и червлёном поле над серебряной волнистой оконечностью – косвенный крест того же металла, на каждом из концов клиновидно уширенный и проросший тремя золотыми дубовыми желудями; и перед крестом – пониженная голова зубра, также серебряная, с червлёным языком; рога её показаны позади верхних плеч креста. Щит увенчан епископской (зелёной, о двенадцати ниспадающих кистях) шляпой; за щитом –епископский процессионный крест. Девиз «Ad bonum implendum festinemus» начертан чёрными литерами на серебряной ленте.
Пояснение
Крест, проросший желудями – геральдический символ св. Антония Падуанского. Здесь он представлен как косой («андреевский») крест, призванный напомнить о св. Андрее Первозванном, покровителе России. Жёлуди (плоды и семена дуба) являются аллюзией к фамилии обладателя герба.
Основные расцветки (тинктуры) герба – серебряная (белая), лазоревая (она может воспроизводиться синим или голубым цветом) и алая – перекликаются с белым, синим и красным цветами российского флага.
Рассечённое лазоревое и червлёное поле соотносится с гербом Ростова-на-Дону и, вместе с волнами, обозначающими реку Дон, указывает на регион рождения обладателя герба.
Голова зубра напоминает о родине предков (Беловежье и Гродненская губерния). Зубр олицетворяет трудолюбие, волю к жизни, мощь, силу, красоту. Изображение животного без признаков суровости и агрессии отражает францисканскую богословскую идею всеобщего братства творений, червлёный язык символизирует проповедническое служение.
Серебряная волнистая оконечность означает не только Дон, но и всю водную стихию, покровителем которой является св. Николай Мирликийский, а также соответствует титулу епископа Вод Бизаценских.
Прорисовывающаяся на процессионном кресте буква Т (греческая «тау») указывает на принадлежность обладателя герба к Ордену Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных.
Латинский девиз «Поспешим творить добро!» является парафразом знаменитого девиза доктора Фёдора Гааза «Спешите делать добро» и призыва св. Франциска Ассизского «Братья, пока у нас есть время, будем творить добро!», в свою очередь восходящих к ап. Павлу: «Ergo dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes» (Гал 6, 10).


***
титул епископа "Аквы Бизаценской", города в Тунисе. Хиротония ожидается 4 октября.
А вот в этом можно и поучится у католиков. Наши "кандидаты в епископы" не дают интервью и вообще носа не кажуть. И даты их хиротоний покрыта мраком.

А Дубинин все же не от дуба, а от дубины.

Про шлюб

В марте 2020 глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки.

https://youtu.be/mAd63OyKmaA

И вот он и сам заболел именно этой заразой.

Поистине, советские люди рождались, шоб сказку случить с былью.
Сказкой до сего дня считалось вот это:

Автобус. Пьяный пассажир со следами губной помады на рубашке вдумчиво чуть не по складам, шевеля губами и морща лоб, читает подобранную газету. Надолго останавливается. Горько и со слезами вздыхает. Отрывает невидящий взгляд от газеты и замечает, что сидит напротив священника. После некоторого раздумья он обращается к нему:

- Святой отец, а скажи, отчего бывает подагра?
-Подагра, сын мой, - строго говорит священник, - бывает у людей, не читающих Святое Писание, напивающихся безмерно и предающихся порочному блуду!

Пьяница меняется в лице.
- Ну как так... Как же...

Священнику становится жалко за сказанные в гневе слова и он решает несколько утешить почти зарыдавшего алкоголика.
- Сын мой, а давно ли ты болеешь этим заболеванием?
- Я? Да я не болею! Тут в газете написано, что Папа Римский заболел подагрой...

Пробуждение Разума.

Семейное чаепитие на кухне.

Алеша (1 год и 8 месяцев) хватает меня за руку и тащит за собой. Обычно он так тащит меня ко мне же в комнату. Но в этот раз он затащил меня в мальчишескую спальню, подвел к шкафу и показал на ящик с игрушками. У него самого не хватает силенок его вытащить, поэтому ему понадобился инструмент в виде меня.

Понимаете, это же ведь сознательный расчет и планирование своих действий, причем в координации с действиями другого человека!

Он принял это решение, не видя этого ящика. Значит, осознал свое желание (вагончики); вспомнил (не видя), что есть проблема, и тут же нашел способ ее решить!

Причем какой точный расчет. Старших братьев он не стал тащить: игрушки и им интересны, и придется с ними делиться. Сестры, скорее всего, не поддадутся.

Еще расстрига

aleksey agapovПравило 25:
"Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в воровстве обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо Писание глаголет: не отмсти дважды за одно. Так же и прочие причетники".

Приписали нарушение присяги-клятвы...
***
"И я собрался, наконец: прощай, священство!
Какие изменения создаст этот мой выбор? Мне очень интересно. На сегодня у меня есть подтверждение (см. фотки) тому, что есть две реальности: та, из которой я учусь функционировать сегодня, - и реальность, из которой функционирует церковная система. В какой из этих реальностей больше правды и возможностей для вас? Это и есть то, что вы выбираете.
У меня было без малого полвека, чтобы я сумел получить достаточно ясности вот о чем. Когда я пытаюсь приладиться, приспособиться к окружающим меня людям - к их идеям, представлениям, оценкам, - смотреть на мир их глазами, вместо того чтобы знать свою правду и выбирать ее, действовать из нее. Когда я пытаюсь сопротивляться, не соглашаться, доказывать свою правоту и логичность, вместо того чтобы позволить всем жить в соответствии с их выбором и себе - расширить свой выбор за определенные кем угодно не-мной лимиты, - я тем самым угнетаю жизнь в себе и вокруг себя. Продолжаясь таким образом, моя жизнь, если и будет возможна технически, то в полной мере _моей_ так и не станет.
Равняться на то, какие суждения имеют кто угодно другие о том, какой _должна_ быть моя жизнь, чтобы быть «правильной» жизнью, - вот этого я не выбираю больше. Так что сочувственные или скорбные звонки и смски не возбуждают меня к ответному сочувствию или скорби. И заботиться о том, чтобы все отнеслись с пониманием, как-то «оправдали в душе», - да это себя не уважать.
Я благодарен всему и всем за то многое, чему научился, проходя церковное служение. Ну да: церковь, в которую я пришел в свои 17, была иным пространством, чем сейчас. То было пространство позволения и приглашения к великому простору чуда. И это пространство, на самом деле, было создано всеми нами, нашим общим выбором изменить себя и окружающее. Выбор меняется. Новый выбор и создает что-то новое. То, какова церковная реальность сейчас - это тоже создано общим выбором. И все это ни хорошо, ни плохо - это просто есть. Просто для меня быть здесь больше не работает.
Я уже какое-то время обучаюсь и практикую (веду частный прием и групповые классы - об этом продолжение следует!) как фасилитатор осознанности. И теперь стал динамичнее приглашать в свое пространство людей, которые, так же как и я, выбирают создавать за пределами ограничивающих точек зрения и на самом деле менять жизнь. Освоенные мной практические инструменты работают для самых разных клиентов вне зависимости от их религиозности, мировоззрения, национальности, сексуальных предпочтений и проч. и проч. Я покидаю пространство неустанного разделения на своих и чужих, правых и неправых, правильных и неправильных. Мне предстоит включить в свою жизнь все, что есть (никаких исключений!), чтобы включить в настоящее себя самого. И я очень рад тому, что одно это уже делает меня страшно неправильным для реальности абьюза.
Еще моя новая профессия позволяет проводить эффективную коррекцию самых разных зависимостей: от автоматического воспроизводства недовольства, нездоровья, тревожности, бедности, жалости, от авторитетности чужого мнения и от значимости мнения вашего собственного.
И да: это не работает, если вы не выбираете ничего изменить в самом корне. И если прием копеечный - тоже, ну такое: попустит на время - и опять...
(Так и происходит сегодня у практикующих исповедь - ну, вы, может, и так в курсе. Я видел здесь все три причины: неэффективность метода, его бесплатность (эти две описываются каламбуром, принятым за норму: духовность ничего не стоит) и сопротивление всем и всяческим переменам жизни. И все три причины - это по сути страх, еще страх и тоже страх.
Еще есть творческий проект, на будущее (посмотрим, не точно): реабилитация бывших церковно- и священнослужителей. Многие из них застряли в своем прошлом и все еще судят себя (хотя бы как неудачников), притворяясь, что судят других. Многие продолжают урезонивать других что-то улучшить и развить во всем вот в этом (признание - тот еще наркотик). Многие не спешат улучшать свою финансовую реальность, боятся и «не знают», как начать свой путь к успеху. Но что еще возможно за пределами этого, если вы просто покинете созданную для самих себя внутреннюю тюрьму прошлого с легкостью!?
Церковная система - в ней нет ничего плохого. Просто крайняя ограниченность обзора и выбора. Опубликованный в ответ на мое письмо указ проявляет эту ограниченность вполне отчетливо. Меня могут только выгнать. Впустить осознание, что я могу уйти сам, - нельзя: такого в этой реальности просто не бывает, не существует. На этот случай в машине даже не предусмотрено адекватной программы.
В результате в моей реальности я уже не священник и не служитель церкви, поскольку это мой выбор. А в этой реальности суждений - я наказан за грехи и молю о милости или бунтую и грешу в ожидании «извержения». И они тоже ждут: когда я подарю достаточный для запуска алгоритма повод, чтобы сказать: а! так вот же за что мы тебя только теперь и выгоняем! ))) Иначе просто не положено. Хорошо, вы правы.
И как это может быть еще лучше!? ✨"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001719994285

Филфак МГУ.