диакон Андрей Кураев (diak_kuraev) wrote,
диакон Андрей Кураев
diak_kuraev

Голос финского православия о гомосексуализме

Будет ли синод Варфоломея обсуждать вот это на своей финской сессии?

Настоятель Троицкого храма Хельсинки Марку Салминен (Markku Salminen) еще в 2007 году подписал соглашение с представителями ЛГБТ.


"Мы, члены Православной церкви, участвуем в движении Connection, потому что считаем, что оно продвигает этическое учение Евангелия. Христос принимал с собой самых разных людей. Он подавал пример тем, кого по-разному отвергали, презирали и считали нечистыми. Царство Божье призывает к объединению и покаянию. Честность - это плод любви, который учит уважать всех людей. Христос запрещает нам судить друг друга.
Сексуальность не определяет человека в целом. Гомосексуализм - это врожденная склонность, а не выбор. Мы надеемся, что православные люди, принадлежащие к сексуальным меньшинствам, найдут свой духовный дом в своем собственном собрании и что они смогут полноценно участвовать в богослужении, молитвенной жизни и таинствах Церкви.
Учение Церкви о сексуальности, семье и равенстве между мужчинами и женщинами сталкивается со многими проблемами, из которых гомосексуализм является лишь одной из них. Мы думаем, что гомосексуализм - это прежде всего пастырский вопрос, а не догматический. Мы работаем ради ценностей движения Connection в рамках священной традиции и канонической традиции нашей церкви.
Основываясь на православном понимании человека, мы считаем всякую дискриминацию грехом. Мы надеемся, что открытое и откровенное обсуждение вопросов сексуальности будет способствовать развитию терпимости и благотворительности в нашей церкви.YHTEYS JA ORTODOKSIT
Me ortodoksisen kirkon jäsenet olemme mukana Yhteys-liikkeessä, koska uskomme sen edistävän evankeliumin eettistä opetusta. Kristus hyväksyi seuraansa kaikenlaiset ihmiset. Hän nosti esikuvaksi eri tavoin hyljeksittyjä, ylenkatsottuja ja saastaisina pidettyjä. Jumalan valtakunta kutsuu eheytymiseen ja parannukseen. Eheys on rakkauden hedelmää, joka opettaa meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä. Kristus kieltää meitä tuomitsemasta toisiamme.
Seksuaalisuus ei määrittele koko ihmistä. Homoseksuaalisuus on synnynnäinen taipumus, ei valinta. Toivomme, että seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ortodoksit löytävät hengellisen kotinsa omasta seurakunnastaan ja että he voivat osallistua täysipainoisesti kirkon jumalanpalvelus- ja rukouselämään ja sakramentteihin.
Kirkon opetus seksuaalisuudesta, perheestä ja miehen ja naisen tasaveroisuudesta kohtaa monia haasteita, joista homoseksuaalisuus on vain yksi. Mielestämme homoseksuaalisuus on ennen kaikkea pastoraalinen kysymys, ei dogmaattinen. Toimimme Yhteys-liikkeen arvojen puolesta oman kirkkomme pyhän tradition ja kanonisen perinteen puitteissa. Emme ole luomassa kirkon elämään uusia käytäntöjä tai rinnasta homoseksuaalisia parisuhteita avioliittoon.
Ortodoksisen ihmiskäsityksen pohjalta pidämme kaikkea syrjintää syntinä. Toivomme, että avoin ja asiallinen keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä edistää suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta kirkkomme piirissä.
Vi ortodoxa kyrkans medlemmar är med i Gemenskap-rörelsen, för att vi tror att det befrämjar evangeliets etiska undervisning. Kristus godkände alla slags människor till sitt sällskap. Han lyfte till förebild människor, som var på olika sätt förkastade, förnedrade och orena. Guds rike kallar till att bli helad och till bättring. Att vara helad är kärlekens frukt och detta lär oss respektera alla människor. Kristus förbjuder oss att döma varandra.
Sexualiteten definierar inte hela människan. Homosexualiteten är en medfödd egenskap, ej ett val. Vi hoppas, att de ortodoxa som hör till sexualitetsminoriteterna finner sitt andliga hem i sin egen församling och att de kan deltaga obehindrat i kyrkans gudstjänstliv, bön och i sakramenten.
Kyrkans undervisning om sexualiteten, familjen samt om mannens och kvinnans jämlikhet är utsatt för många utmaningar, varav homosexualiteten är bara en. Vi anser, att homosexualiteten är framför allt en pastoral fråga, inte en dogmatisk. Inom ramen för vår kyrkas heliga och kanoniska tradition står vi bakom Gemenskap-rörelsens värden. Vi ämnar inte skapa nya handlingssätt och jämnställer inte ett parförhållande av samma kön med äktenskapet.
Utgående från den ortodoxa människobilden anser vi, att all diskriminering är synd. Vi hoppas, att en öppen och saklig diskussion om frågor rörande sexualiteten främjar tolerans och kärleken för nästan inom vår kyrka.

Yhteyshenkilö: Rovasti Markku Salminen (ortodoksi) puh. 040 5016190, markku.salminen(at)ort.fi

http://www.yhteys.org/ortodoksit_n.html
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 127 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Recent Posts from This Journal